Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Przedszkole Nr 90 "Entliczek Pentliczek" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkolu Nr 90 "Entliczku Pentliczku"

Dane teleadresowe jednostki

ul. Turmoncka 7

03 - 254 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 31.01.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.01.2022 r.

Strona internetowa Przedszkole Nr 90 "Entliczek Pentliczek" jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Przedszkole Nr 90 "Entliczek Pentliczek"
Strona Przedszkole Nr 90 "Entliczek Pentliczek" posiada między innymi następujące ułatwienia:

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 90 "Entliczek Pentliczek" Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej p90targowek.eduwarszawa.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-03.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole Nr 90 "Entliczek Pentliczek" w Warszawie, e-mail: p90@eduwarszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 10 60 lub wysłać SMS na numer 885 531 698. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 27.01.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez .

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 11.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor - Edyta Jaskulska, ejaskulska@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228111060. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 90 "Entliczek Pentliczek" w Warszawie, ul. Turmoncka 7, 03-254 Warszawa tel./fax 22 811 10 60, e-mail: p90@eduwarszawa.pl

  1. Wejście do budynku przedszkolnego nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych
  2. W budynku są wewnętrzne schody do piwnicy gdzie jest szatnia i na piętro gdzie są sale dydaktyczne.
  3. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego na miejscu, natomiast można skorzystać z tłumacza języka polskiego migowego online.