Program wychowawczy Przedszkola Nr 90 "Entliczek Pentliczek"
Autor: Karolina Golik
Główny cel programu:
Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przrodniczym. 
Cele szczegółowe:
 • kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych;
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec zdrowia;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historyczne, kulturowej;
 • rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
 • uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków;
 • uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń;
 • rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 
Założenia programu , metody i formy realizacji:
 • stwarzanie sytuacji, w których dziecko lepiej pozna siebie i innych, obserwowanie, naśladowanie przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia;
 • dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalnie do nich;
 • kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczycieli sytuacji edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka n świat oraz budowaniu obrazu samego siebie jako składnika człowieka;
 • integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu;
 • poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się z nim;
 • umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce;
 • przeżywanie przez dzieci i rodziców wspólnej radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań;
 • poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dzieckiem, rodzicami i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych.