Dzielnicowy Program stanowi uzupełnienie i rozwinięcie realizowanego od wielu lat "Ogólnomiejskiego programu edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym", w którym od 2004 roku aktywnie uczestniczą dzieci z Targówka. Podejmowane przez

dzielnicę lokalne działania na rzecz edukacji ekologicznej służyć mają: 

  • budowaniu odpowiedzialność obywatelskiej i uświadamianiu mieszkańcom, w każdym wieku, ich praw i obowiązków w zakresie globalnej i lokalnej ochrony zasobów naturalnych i środowiska
  • zapewnieniu jednakowej dostępności do wiedzy proekologicznej na wszystkich szczeblach i we wszystkich społecznych kontekstach (rodzinnym, szkolnym, zawodowym i w społeczności lokalnej)
  • zapewnieniu możliwości nauki i wspieraniu rozwoju indywidualnego mieszkańców, w tym szczególnie dzieci i młodzieży
  • wzmocnieniu tożsamości lokalnej

Edukacja ekologiczna nie może ograniczać się do przekazywania wiadomości niezbędnych do zrozumienia funkcjonowania świata przyrody, ale powinna także służyć kształtowaniu aktywności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje proekologiczne. W praktyce powinna to być edukacja dla zrównoważonego rozwoju, wykraczająca poza formalne systemy nauczania i prezentująca interdyscyplinarne podejście do edukacji, oferujące dzieciom i młodzieży okazję do nauki, twórczego rozwoju oraz poznawania praw i obowiązków.
Zawarte w Programie propozycje programowe, zostały opracowane przez dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska przy udziale nauczycieli i konsultantów, dla różnych grup odbiorców, w podziale na bloki tematyczne. Autorzy Programu mają nadzieję, że położenie nacisku na problematykę lokalną wpłynie pozytywnie na zaangażowanie uczestników działań (lokalnych społeczności), które jest tym większe im bliższe są stawiane cele, a w tym przypadku to:

  • poznawanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska, na przykładzie i ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych
  • zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań praktycznych na rzecz ochrony i kształtowania środowiska, w tym przede wszystkim walorów i zasobów lokalnych, poznanie podstawowych zasad poszanowania zasobów naturalnych i nauczenie ich oszczędzania

Rzeczywista realizacja opracowanego programu, z dbałością o wysoką jakość całości, zaistnieje tylko wówczas, gdy wszyscy będą jego autorami, dlatego też Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej precyzuje jedynie ramy tematyczne i czasowe, które rozwijane będą przez wszystkich uczestników – dyrekcję, nauczycieli, uczniów i rodziców poszczególnych placówek oświatowych, a na poziomie pozaszkolnym przez pozostałych animatorów działań.