Kompetencje rady rodziców
 
Wnioskodawcza:
Rada rodziców ma prawo zwracania się do organów i innych osób z sugestią dokonania zmian, podjęcia określonych działań lub wykonywania badań. Może wnioskować do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora w każdej sprawie dotyczącej placówki.
Wnioski nie mają charakteru wiążącego, wyjątek stanowi sytuacja, gdy Rada Rodziców wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 
Opiniodawcza:
Rada rodziców opiniuje:
  • szkolne zestawy programów nauczania,
  • szkolne zestawy podręczników,
  • projekt planu finansowego placówki,
  • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
  • program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
Opinie wyrażane w ww. sprawach nie są wiążące.
Opinia pozytywna musi zostać wydana przez radę rodziców jedynie w przypadku wydania zgody na działanie w szkole stowarzyszeń lub organizacji.
 
Stanowiąca:
Kompetencje stanowiące rady rodziców dotyczą uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  • programu wychowawczego szkoły,
  • programu profilaktyki szkoły.
Rada rodziców musi być informowana przez dyrektora placówki o planie nadzoru pedagogicznego i o stopniu jego realizacji.(Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).