Program wychowania przedszkolnego  "Klucz do uczenia się"
Autorzy - Galina Dolya, Nikolai Veraks

Program rozwoju poznawczego Klucz do uczenia się jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dziecko odniosło sukces w szkole i dorosłym życiu powinno we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: Klucz do uczenia się jest programem, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te trzy kluczowe umiejętności.

 • SAMOREGULACJI
 • POZNAWCZE
 • KOMUNIKATYWNE
Klucz do uczenia się jest programem, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te trzy kluczowe umiejętności.
UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:
• ruchu lub bezruchu ciała,
• skupienia uwagi,
• określenia zachowań,
• koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,
• określenie ograniczeń własnego ciała,
• panowanie nad własnym zachowaniem.
Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań.
UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE - to rozwój intelektualny i kreatywny. Program Klucz do uczenia się rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:
• matematyczno-logiczną,
• ruchową,
• językową,
• wizualno-przestrzenną,
• muzyczną,
• intrapersonalną (refleksyjną),
• interpersonalną,
• przyrodniczą.
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE - to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu:
• praca w parach,
• refleksja grupowa,
• praca zespołowa,
• wspólne sukcesy,
• wspólna zabawa,
• wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.
Należy podkreślić, że w myśl nowego rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która ma być organizowana w przedszkolu zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się są jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku przez nauczyciela. Program Klucz do uczenia się umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy, zapewnia satysfakcję uczestnictwa w pełnej niespodzianek przygodzie, wyzwala kreatywność, ćwiczy posiadane i nowe kompetencje. Program pozwala dziecku posiąść i w wybrany sposób stosować narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów. Zawarte w nim treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego. Proces uczenia się organizowany przez nauczyciela wspiera rozwój dziecka za pomocą różnorodnych kierunków edukacji, co jest zgodne z założeniami prof. Ryszarda Więckowskiego, twórcy pedagogiki wczesnoszkolnej opartej na wielokierunkowej aktywności dziecka.
STRUKTURA PROGRAMU:
Program Klucz do uczenia się składa z 12 modułów, z których każdy doskonali jeden fundamentalny aspekt rozwoju procesów poznawczych i umiejętności dziecka. Moduły są od siebie niezależne, co sprawia, że każdy z nich można realizować także, jako odrębny program wspomagający procesy rozwojowe w wybranej sferze. Większość modułów obejmuje dwa poziomy trudności w poznawaniu i doświadczaniu świata. 
Poziom Gąsienice jest poziomem o mniejszym stopniu trudności, przewidzianym dla dzieci młodszych (orientacyjnie 3–4 letnich). Poziom Motyle przeznaczony jest dla dzieci starszych (orientacyjnie 5-6 letnich). 
Moduły programu:
 • Matematyka
 • Matematyka sensoryczna
 • Program literacki
 • Gry rozwijające
 • Logika
 • Od bazgrania do pisania
 • Wizualno - przestrzenny
 • Kreatywne modelowanie
 • Konstrukcje
 • Program badawczy
 • Ruch ekspresyjny
 • Ja - Ty - Świat