Program "Podaruj dzieciom szczęście - jesteśmy bezpieczni w domu i w przedszkolu"
Autor - Magdalena Myszkowska
 
 
Założenia programowe:
Myślą przewodnią programu jest nauka przez zabawę.
W wychowaniu przedszkolnym treści dotyczące bezpieczeństwa określają poziom aktywnego i świadomego zaangażowania dziecka w sprawy bezpieczeństwa własnego i innych. Uwzględniają jednocześnie wiek dziecka  i jego możliwości intelektualne. Edukację  z zakresu bezpieczeństwa należy rozpoczynać jak najwcześniej oraz prowadzić ją wspólnie z rodzicami.
W programie wydzielone pięć obszarów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa:
 1. Bezpieczny dom
 2. Jesteśmy bezpieczni w przedszkolu
 3. Bezpieczna droga do przedszkola
 4. Jestem ostrożny w kontaktach z ludźmi, zwierzętami i nieznanymi przedmiotami
 5. Wiem jak postępować w sytuacji zagrożenia i po wypadku
Każdy obszar zawiera określone treści w obrębie danego zakresu podstawowych zagadnień programowych w myśl przyjętych założeń, zakres tematyczny programu jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. 
 
Cele ogólne:
 • dzieci powinny uzyskać informacje o bezpieczeństwie
 • powinny poznać konsekwencje działań ryzykownych czyli takich które są przyczyną wypadków
 • powinny znacząco podnieść poziom ostrożności i wyobraźni i wykształcić u siebie zachowania umożliwiające uniknięcie zagrożeń
Cele szczegółowe:
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi przepisami, zasadami ruchu drogowego
 • uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali, ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia
 • uwrażliwienie dzieci na potrzebę ochrony życia i zdrowia własnego i kolegów
 • wyuczenie postawy ograniczonego zaufania wobec "obcych" osób
 • ukazanie dzieciom niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia sytuacji
 • ukazanie sposobów rozwiązywania problemów w sytuacjach niebezpiecznych i wyuczenie postawy ich sygnalizowania
 • prowokowanie do wypowiedzi na tematy dotyczące niebezpiecznych zabaw - kreowanie myślenia przyczynowo - skutkowego, uzasadnienie własnych sądów
 • dostarczanie wzorców zachowań  i postępowania, jak zadbać i zachować bezpieczeństwo własne i innych.