Program "Mówię ładnie i poprawnie"
Autor - Barbara Rogowska
 
Program "Mówię ładnie i poprawnie" to program profilaktyczny mający na celu wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
 
Cele strategiczne:
  • Wczesne rozpoznawanie istniejących u dziecka problemów komunikacji językowej
  • Objęcie opieką logopedyczną wszystkich dzieci przedszkolnych, ponieważ w tym wieku mogą mieć jeszcze nieukończony rozwój mowy
  • Zapewnienie właściwej formy profilaktyki, stymulacji i terapii.
Cele operacyjne:
  • diagnozowanie potrzeb werbalnych dzieci w kontekście profilaktycznych oddziaływań systemowych
  • budowanie przedszkolnego programu profilaktycznego i projektowanie terapeutycznych  działań profilaktycznych
  • monitorowanie i ewaluowanie podejmowanych działań