Ogólnopolski Program Kraina Muzyki
 
CELE PROGRAMU:
 • upowszechnianie edukacji muzycznej wśród dzieci i nauczycieli
 • uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata fauny i flory
 • odkrywanie analogii edukacji muzycznej z innymi dziedzinami życia i nauki
 • przybliżanie wartościowej literatury muzycznej
 • obcowanie z nomenklaturą muzyczną w miarę dziecięcych możliwości
 • popularyzowanie EKO stylu życia
 • promowanie działań w kierunku zero waste w granicach możliwości placówek
 • Wprowadzenie elementów pedagogiki Froebla i Montessori
 • nauka gry na wybranych instrumentach, śpiew, taniec, body percussion
 • wspieranie rozwoju fizycznego podczas muzyczno – ruchowych aktywności
 • dziecko widzem i aktorem – wdrażanie do świadomego odbierania sztuki
 • i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
 • kultywowanie polskich tradycji muzycznych
 • wymiana doświadczeń muzycznych, artystycznych, ekologicznych i florystycznych
 • integracja środowiska pedagogicznego realizującego Ogólnopolski Program Kraina Muzyki
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji muzycznej, przyrodniczej
 • wykorzystanie TIK w pracy pedagogicznej
 • nauka przez zabawę