Program "Przedszkole na zielonej ścieżce"
Autor - Edyta Jaskulska

 

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej, wspólnie z rodzicami dziecka.
            Propozycje znajdujące się w niniejszym programie dostosowane są do tematyki, jaka obowiązuje w pracy wychowawczej i dydaktycznej przedszkola. Treści zawarte w programie dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych, dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz aktywności ruchowej.
            Program edukacji zdrowotnej może być realizowany z dziećmi we wszystkich grupach wiekowych uczęszczającymi do Przedszkola z nr 90 w Warszawie. Należy odpowiednio do wieku dzieci dobrać treści, sposób przekazu, środki dydaktyczne i formy pracy.
 
Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i odnosi się do obszarów edukacyjnych:
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
TREŚCI PROGRAMU
Obszary edukacyjne zgrupowane są wokół następujących bloków tematycznych:
 1. Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy.
 2. Bezpieczni w domu, przedszkolu i na ulicy.
 3. Ruch to zdrowie.
 4. Zielona ścieżka zdrowia.
 
CELE PROGRAMU
Cele ogólne:
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności dbania o zdrowie własne i innych oraz o higienę osobistą i otoczenia,
 • kształtowanie czynnej postawy wobec bezpieczeństwa własnego i innych,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych i moralnych,
 • rozwijanie współpracy z rodzicami
 • rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
Cele szczegółowe:
 • poznanie zasad racjonalnego odżywiania się i stosowanie ich w życiu codziennym
 • świadome stosowanie zabiegów higieniczno-kulturalnych
 • rozumienie potrzeby stosowania profilaktyki zdrowotnej
 • poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w przedszkolu, w domu i na ulicy
 • rozpoznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
 • poznanie wybranych możliwości unikania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych
 • rozumienie znaczenia aktywności fizycznej i świeżego powietrza dla zdrowia oraz potrzeby aktywnego wypoczynku
 • dostarczanie możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt
 • rozumienie stanowiska i roli człowieka w przyrodzie
 • poznawanie i indywidualne odbieranie otaczającego świata wszystkimi zmysłami
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania właściwych relacji społecznych i rozwiązywania sporów
 • stwarzanie wychowankom możliwości do współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi
 • angażowanie rodziców jako równorzędnego partnera w działaniach wychowawczych i dydaktycznych
 • podnoszenie umiejętności pedagogicznych rodziców
 • poszerzanie i zacieśnianie współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • promowanie działań placówki
 
Metody i formy pracy:
1. Podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze,    piosenki, praca z obrazkiem,
2. Problemowe: gry dydaktyczne, eksperymenty, zabawy badawcze
3. Aktywizujące: drama, burza mózgów, Orffa, Labana, W. Sherborne, pedagogika zabawy, kinezjologia edukacyjna,
4. Praktyczne: pokaz, ćwiczenia praktyczne, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe, zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje, wycieczki, spacery
 
Prozdrowotna postawa personelu
 • zdobywanie przez nauczycielki dodatkowych kwalifikacji z zakresu edukacji zdrowotno- ruchowej,
 • udział kadry pedagogicznej w szkoleniach, kursach i warsztatach,
 • ograniczenie do minimum podawania słodyczy, zastępowania ich owocami i warzywami,
 • systematyczna analiza i dokonywanie racjonalnych zmian w jadłospisie przedszkolnym, zgodnych z zasadami zdrowego żywienia,
 • propagowanie wśród członków społeczności przedszkolnej idei „Placówki Promującej Zdrowie”.